• 1
  • 2
  • 3
T2铝拉丝系列

T2-012

T2-012
二极插座带多功能插座

T2-013

T2-013
二、二、三极插座

T2-014

T2-014
一位电视插座

T2-015

T2-015
一位电话插座
一位电脑插座

T2-016

T2-016
二位电视插座

T2-017

T2-017
二位电话插座
二位电脑插座
电话、电脑插座

T2-018

T2-018
电视、电话插座
电视、电脑插座

T2-019

T2-019
触摸延时开关
声光控延时开关

T2-020

T2-020
调光开关
调速开关

T2-021

T2-021
“请勿打扰”
门铃开关

T2-022

T2-022
门铃开关

T2-023

T2-023
刮须插座